top of page

テクノロジー&イノベーション部会

Technology & Innovation

活動テーマ: 技術と革新をテーマに集まる企業を中心した部会とし、交流と情報共有を行う。

​​↓2023年2月24日 部会講演風景↓

20230224.JPG
bottom of page